OCITUR 2012

5.10.09

Supressió de l’impost de successions

En Marcel Martínez, militant d’Unió i regidor de l’ajuntament de Mataró, va presentar en el passat ple ordinari del mes d’octubre una Proposta de Resolució en la qual es sol·licitava al ple de l’ajuntament que acordés instar al Govern de l’Estat la supressió de l’impost de successions, instar al govern de la generalitat per a que procedís, en ús de la seva capacitat normativa sobre aquest impost, a la reducció sobre la quota del 99 %, i finalment modificar l’impost municipal sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) perquè a les properes ordenances municipals s’apliqués la reducció permesa en la Llei d’Hisendes Locals, del 95 % de la quota en les transmissions per causa de mort a favor de descendents i adoptats, cònjuges, parella de fet, ascendents i adoptants.
Un cop més, el govern tripartit de Mataró –aquest cop amb el suport de la CUP- va rebutjar la Proposta, tot presentant-ne una d’alternativa que en cap cas concreta de manera clara ni el com ni el quan, ni el quant es preveu fer aquesta reducció sobre l’impost de successions.
Per tant, tots els mataronins i mataronines que dissortadament es vegin en el tràngol de passar per la mort d’un familiar directe, hauran de pagar encara aquest “peatge de la mort”, i a més, des d’un punt de vista municipal, hauran de fer front, la majoria de vegades, a l’impost de la plusvàlua per transmissions per causa de mort.

En Marcel es a la disposició dels militants d’Unió per si voleu presentar en el Ple del vostre ajuntament l’esmentada Proposta de Resolució. Per contactar amb en Marcel:
marcel.martinez@ciumataro.cat, o be mitjançant el email del blog udcmaresme@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari